Celebrities

Zola Nombona unveils being pregnant

By

on

Actress Zola Nombona will be opening the motherhood chapter pretty soon as she announced expecting her first bundle of joy.


Taking to Instagram, the star shared a photo of her baby bump captioned with a lengthy note in Zulu.

“Here is my love flourishing. My world has changed and created,” her post began.

“Your voice will be like the song I’ve longed for, and no musician in the world could ever compose. Your eyes will take away the fog that has been shutting down mine. Your smile will wipe away every tear. Your hand will sustain me forever. You gave me strength I never knew I had.”

View this post on Instagram

Nalo uthando luchuma. Mhlaba wam uguquke wadala. Singqi sakho esivakala unyawo lwakho lungeka chiki phantsi. Suku lwakho lokufika kuyo zisa inyikima neendudumo kuba iNkosi ayifiki kungavakali. Lizwi lakho liyakufana nhe culo ekudala ndilinqwenela, kube kungekho mculi emhlabeni ongaliqamba. Mehlo akho ayokususa iinkungu ekudala zivale awam. Ncumo lwakho luyosula zonke iinyembezi zezihlwele. Isandla sakho siyokund’omeleza unaphakade. Undithwese amandla ebendingazi ukuba ndingakwazi ukuwamela. Mzimba wam uwuguqule kwabetha iintliziyo ezimbini ngaxesha nye. Fika themba lam. Ndiyazi uThixo nhe Zinyanya bakuphathise uThando, Ulonwabo, uLwazi olunzulu, ukukhanya, amathamsanqa kunye namaCebo amahle. Isizwe siyotsho sime kakuhle ♥️ Ayakuthanda uMama #Valentines2020♥️

A post shared by Zola (@znombona) on

READ  Mampintsha - "When I started my career, the ultimate goal in mind wasn’t to have “fans”"

About adejoy

Recommended for you